Morkarla kyrka

Kyrkklockor och klockstapel

 

Stapeln står på en liten kulle vid kyrkplatsen och lyser med sin röda brädklädsel i kontrast mot de svarta luckorna på klockkammaren och de tjärade spånen.
Den är 22 m hög och konstruerad som en klockbock, som från början var öppen, men kläddes in 1748.
Årtalet finns på den lilla flöjeln på spiran där det dessutom finns en kyrktupp från 1925.
År 1794 tillkom de fyra ingångarna.
Stapeln kröns av en åttakantig överbyggnad överbyggnad med svängt tak som övergår i en spira.

I stapeln hänger två klockor,
storklockan från cirka 1500, en av landets förnämligaste medeltidsklockor,
lillklockan från 1731 från Meyers klockgjuteri och
skänkt av bruksherren Ludvig de Geer på Österby här

 

Storklockan

Denna klocka från medeltiden har en ingjuten bild av Sankt Olof med yxa i vänster hand. Den bär inskriptionen:
"alfa. et. o. deus. et. omo, o. rex. glrie. veni. cum. pase. plih. gesus. maria. son. karl. oc. nicls."
A och O, Gud och mänska, o ärans konung kom med frid!
Hjälp Jesus, Marias son, Karl och Niclis
(Tolkning av Mats Åmark som också daterat klockan till cirka 1500)

Citatet "O Kristi, ärans konung, kom med frid!" är hämtat från Psaltaren (Ps 24)

På svenska klockor är bönen sällsynt men förekommer på utländska.
Den anses syfta på att klockan skulle ringa eller klämtas vid fridsbönen,
när prästen i den dagliga aftonsången till sist sjöng bönen "pro pace".
Förlän oss Gud, din helga frid!
Då tillkom det klockaren att "klämta Vårfru lov" eller fridsbönen

Med den bönen brukade Sven Jerring under 1940-50-talet avsluta radiosändningen på nyårsnatten när alla domkyrkoklockor ringt in det nya året

Sankt Olof torde vid sidan om den heliga Maria vara det mest avbildade helgonet i våra medeltida kyrkor.
I Morkarla finns han i expressiv framställning gjuten på storklockan och det lär vara den största Olofbild som förekommer på någon svensk klocka.
Han bär kungakrona och håller sitt attribut, yxan, i vänster hand.
Högra handen håller han i en välsignande gest med handflatan vänd framåt.
Att Sankt Olof håller yxan i vänster hand tolkar Mats Åmark som ett förbiseende av klockgjutaren som kanske inte tänkte på att bilden blir spegelvänd.
Men denna teori får väl anses något äventyrlig eftersom en gjutare är van vid att bilderna blir spegelvända inte minst med tanke på alla text som gjuts in i klockorna.
Sankt Olofs användning av händerna faller däremot väl in i traditionerna där liknande framställningar återfinns på Torbilder från vikingatid och ännu äldre på hällristningar. Mats Åmark anger att en klocka med motsvarande inskription och Sankt Olofbild funnits i Valö, men detta har inte kunnat beläggas då klockan omgöts år 1928.

Klockan är försedd med ett klockgjutarmärke.
Åmark tolkar inskriptionens båda avslutande namn Karl och Niclis som namn på klockgjutarna. Enligt äldre liturgisk sed skulle varje klocka innan den fick tas i bruk högtidligen invigas av stiftets biskop och till ett visst helgons ära ett så kallat klockdop. Sannolikt blev morkarlaklockan invigd till Sankt Olof. Om den förmodade dateringen är riktig så bör klockan ha vigts av ärkebiskopen Jacob Ulfsson.

Källor:
Åmark Mats, 1931, Olofsklockan i Morkarla,
Julhälsning till församlingarna i Ärkestiftet
Ahlbäck Gunnar, 199698, Morkarla kyrka, Upplands kyrkor - 134


Lillklockan


Lillklockans inskription berättar att den är gjuten 1731 på Meyers klockgjuteri och
skänkt av bruksherren Ludvig de Geer på Österby

Upptill på klockan står:
Hwar och en som är af sanningene han hörer mina röst. Ioh: 18,37.

Nedtill på klockan står:
NÄR SOM TU HÖR MITT LJUD LÄT TIG FY VERLDEN HINDRA
MEN LÄT TIN TRO TIL GUD I BARNSLIG LYDNAD
GLINDRA OCH KOM TIL HERRANS HUUS TILL LEM AF HERRANS ORD
SÅ FÅR TIN SIÄL ETT LJUS UTAF GUDZ HELGA ORD

För information om församlingens verksamhet

www.svenskakyrkan.se/dannemorabygden

 

Senast uppdaterad: 2011-01-21


Dannemorabygdens hemsida om församlingens fyra kyrkor

© Dannemorabygdens församling

dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Text och bild: Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se